Falugondnok


Falugondnok: Dely Gyula
Jósvafőn 2000. március 10-től működik a falugondnoki rendszer.

A falugondnoki kisbusz (8 férőhelyes) menetrendje:
Az autó minden kedden Szendrőbe, csütörtökön Putnokra megy.
Jelentkezés sorrendjében a férőhelyeknek megfelelően Szendrőig vagy Putnokig díjmentes, esetleges további utazás esetén a megállapított bérelt tarifát kell fizetni Szendrő és a célállomás közötti távra.(Kizárólag állandó lakosok számára: 50 Ft/km)

 

 

 

JÓSVAFŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2005.(VI.29) számú rendelete


A falugondnoki szolgáltatásról

Jósvafő község Önkormányzati Képviselő-testülete a módosított 1993.évi.III. tv. 59.§./1/ bekezdésében, valamint az 1/2000/I.7/ SZCSM. Rendelet 39.§.-ában kapott felhatalmazás alapján a falugondnoki szolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:

 


I. rész
A rendelet célja, hatálya
1.§.

 

a rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgáltatás ezen rendeletében szabályozott keretek között:
- a település lakói számára a településen az intézmény hiányából eredő hátrányokat enyhítse,
- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutást biztosítsa,
- a rászoruló személyek szállítási problémáit megoldja,
- a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa.


2.§.

 


/1/ Ezen rendelet területi hatálya Jósvafő község közigazgatási területére terjed ki.
/2/ A falugondnoki szolgáltatás szolgáltatásait a községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő természetes személyek, valamint a polgármesterrel való egyeztetés alapján társadalmi szervezetek, helyi és közös fenntartású intézmények, a Körjegyzőségi Hivatal köztisztviselői vehetik igénybe.

 

 

II. rész
A falugondnok
3.§.

 

 


/1/ A falugondnoki szolgáltatás keretében 1 fő falugondnokot alkalmaz az önkormányzat.
/2/ A falugondnokot nyilvánosan közétett, meghirdetett pályázat útján, a falugyűlés titkos szavazása és egyszerű többségi ajánlása alapján a Képviselő-testület nevezi ki. A falugondnok tevékenységét a munkaköri leírásban foglaltak szerint látja el.
/3/ A falugondnok évente beszámol a falugyűlésen valamint a képviselő-testületi ülésen a tevékenységéről.
/4/ a falugondnok munkaköri ellátásához az önkormányzat az alábbiakat biztosítja:
- 1 db vegyes használatú Ford Transit típusú mikrobuszt.
- házi segítségnyújtáshoz, egyéb szolgáltatási tevékenységhez szükséges szerszámokat, kisgépeket.

 

 

III. rész
A falugondnoki szolgáltatás keretén belül ellátandó feladatok
4.§.

 

/1/ A falugondnoki szolgáltatás keretében térítésmentesen ellátandó alapellátási feladatok:
a.)étkeztetésben való közreműködés
- az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a 1993. évi III. tv. 62.§.-ában megjelölt személyek részére az étel házhoz szállítását.

b.) házi segítségnyújtásban való közreműködés
- a falugondnoki szolgálat a módosított 1993. évi III. tv. 63.§-ában megjelölt személyek  
  részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- bevásárlás
- hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás

c.) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása:
- gyógyszer beszerzés
- orvosi rendelésre szállítás
- egyéb célú egészségügyi intézménybe történő szállítás igény esetén.

d.) óvodás, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás igény szerint/ úszásoktatás, rendezvényre, szakköri foglalkozások, stb./

e.) információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.


/2/ A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok:
a.) művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése /színházlátogatás, kirándulás, helyi rendezvények, gyermek táborok, egyéb ezen tevékenységekhez kapcsolódó feladatok/

b.) lakossági szolgáltatások nyújtása
- bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának intézése, mezőgazdasági termékek beszerzése, egyéb lakossági szolgáltatások nyújtása.

c. közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában
/ árubeszerzés önkormányzati intézmények részére, polgármester iránymutatása alapján a közhasznú munkások irányítása, munka alkalmassági vizsgálatok intézése dolgozók beszállításával, csoportos jelentkezési kötelezettség esetén munkanélküliek Munkaügyi Központba szállítása, tájékoztatás, információgyűjtés és közvetítés, önkormányzati intézményekben dolgozók értekezletre történő szállítása /

d.) az egyéni és önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése.

e.) családi eseményekre történő szállítási feladatok.

f.) önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok
/ falugyűlés, közmeghallgatás, falunap, idősek estje, gyermeknap, egyéb rendezvények/

 

 

 

IV. rész
A falugondnoki szolgáltatásainak rangsorolása,
igénybevételének rendje, térítés meghatározása
5.§.


/1/ A falugondnoknak az alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat kell ellátnia.
A benyújtott szállítási igények a benyújtási sorrend szerint kerülnek kielégítésre.

/2/ A falugondnoki ellátás keretében nyújtott ellátások igénybevételét írásban kell jelezni a falugondnok felé. A falugondnok a bejelentett igényekről nyilvántartást vezet és azt hetente bemutatja a polgármesternek.

/3/ Ezen rendelet 4.§./1/a.) és b.) pontjában rögzített szolgáltatások esetében a polgármester dönt a jogosultságról.

 

 

 

Záró rendelkezések
6.§.

 

/1/ Ezen rendelet hatályba lépésének napja: 2005.07.01.
/2/ Kihirdetéséről a helyben szokásos módon kell gondoskodni, a rendelet 1 példányát a falugondnok rendelkezésére kell bocsátani.
/3/ Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/2000.(VI.30) számú rendelet hatályát veszti.


Garan Béla                              Nahaj Ferenc
polgármester                             körjegyző

 

Jósvafőt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja